NEWS CENTER


新闻中心
 • 2014年度主要会计数据和财务指标


   

  2014

  2013

  本年比上年增减

  2012

  营业收入(元)

  3,215,683,345.83

  3,719,968,155.80

  -13.56%

  3,492,607,059.83

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  27,637,784.19

  25,347,486.45

  9.04%

  19,837,916.91

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  25,740,534.32

  21,099,757.61

  21.99%

  10,520,940.33

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  336,399,667.82

  11,967,868.48

  2,710.86%

  87,855,135.84

  基本每股收益(元/股)

  0.0960

  0.0880

  9.09%

  0.0689

  稀释每股收益(元/股)

  0.0960

  0.0880

  9.09%

  0.0689

  加权平均净资产收益率

  3.02%

  2.79%

  0.23%

  2.20%

   

  2014年末

  2013年末

  本年末比上年末增减

  2012年末

  总资产(元)

  2,719,403,615.73

  2,753,227,877.15

  -1.23%

  2,790,287,833.13

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  912,915,176.70

  916,773,522.85

  -0.42%

  900,412,073.70